top of page
el_sotsiaalfond_horisontaalne-scaled.jpg

ISTE projekt
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024

Projekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV. Elva vallas saab projekti perioodi jooksul tuge 13 inimest.

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

- ta on vähemalt 16-aastane
- tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
- ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
- ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või - ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

2023. aastast on projektiga liitunud ka MTÜ Arengulugu. 

Koostöös Elva Vallavalitsusega viime  ellu projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024”. Projekti raames osutame baas- ja lisatoetuse komponente. Osutatavate komponentide nimiekiri ja hinnagiri on leitav siit

bottom of page