top of page
IMG_20220914_154409_edited.jpg

Kaebuste lahendamise kord

Kliendil on õigus esitada kaebusi osutatud sotsiaalteenuste kohta ning teha ettepanekuid ja saada sellele tagasisidet.

Arengulugu MTÜ on loonud kaebuste juhtimise süsteemi, mille eesmärgiks on informatsiooni kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta ning kliendile ja nende lähedastele rahulolu tagamine.

Kaebuste juhtimise süsteem põhineb kaebuste ja ettepanekute kogumisel, käsitlemisel, lahendamisel ja tagasisidel kaebuste esitajatele ning vastavate parandusmeetmete rakendamisel.

Kaebus on kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on suunatud organisatsiooni, selle pakutavate teenuste või teenuse osutajate suhtes.

Asutusel on olemas kaebuste-ettepanekute vormikohane blankett, mis on kättesaadav ooteruumis. Ettepanekuid, tänuavaldusi või kaebusi on võimalik postitada ooteruumis asuvasse arvamuste ja ettepanekute kogumise kasti.

Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse asutuse juhi poolt. Kõik tänuavaldused avaldatakse ka kodulehel.

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise õigus on kõigil Arengulugu MTÜ klientidel, nende esindajatel või lähedastel.

Kõigile vormikohastele avaldustele vastame 30 tööpäeva jooksul. Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Iga esitatav avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama kliendi kontaktandmeid (nimi). Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

  • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht ning panna see vastavalt märgistatud kasti.

  • esitada vabas vormis või blanketil vormistatud ettepanek, kaebus või tänuavaldus saata aadressil: MTÜ Arengulugu, Küütri 14-6, Tartu 51007

  • saata kiri elektroonselt e-posti aadressile info@arengulugu.ee

Kui Te ei jää Arengulugu MTÜ poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osas pöörduda vaidega Sotsiaalkindlustusameti poole e-posti teel  info@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel (aadressil Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal inimene vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

IMG_20220809_125140_edited_edited.jpg
bottom of page